Vedtægter

Vedtægter:

 

§ 1             Navn og hjemsted:

                 Foreningens navn er Svendborg Travalje Laug.

Foreningens hjemsted er Svendborg, Sundet og Det sydfynske Øhav.

§ 2             Formål:

Foreningens formål er: At vedligeholde og tilbageføre den tidligere storbåd fra Skoleskibet ”Georg Stage” jf. de originale tegninger.

At styrke medlemmernes fysiske tilstand ved aktivt at motionere/ro. At synge de gamle sange (Sea Shanties) samt skabe gode traditioner.

§ 3             Medlemmer:

                 Medlemmer optages på anbefaling og godkendes af lauget efter solosang.

§ 4             Ejerskab/Låneaftale:

Travaljen ejes af  lauget efter overtagelse fra Spejdercentret på Thurø. Spejdercentret har brugsret til travaljen jf. en låneaftale.

Lauget står for vedligeholdelsen.

§ 5             Kontingent:

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på det årlige laugsmøde med valg.

§ 6             Laugsrådet:

Laugsrådet består af 5 medlemmer der vælges for 2 år ad gangen, dog således

At de sidste 2  laugsrådsmedlemmer første gang vælges for 1 år.

Laugsrådet konstituerer sig selv med Formand, kasserer, sekretær og 2 menige.

§ 7             Laugsmøde med valg:

                 Det årlige laugsmøde med valg afholdes hvert år inden 1. maj

Der indkaldes af laugsrådet pr. brev eller e-mail til samtlige medlemmer med

Mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal angive en dagsorden, der mindst skal indeholde flg. Punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning om lavets virke i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  4. Valg til laugsrådet.
  5. Valg af revisor.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

Indkaldelsen skal indeholde en kopi af det reviderede regnskab.

Side 2

Ekstraordinært laugsmøde med valg kan indkaldes af Laugsrådet eller 5 medlemmer med

ovenstående varsel.

Almindelige bestemmelser vedrørende laugsmødet med valg:

Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Stemmeafgivning kan ske skriftligt samt ved fuldmagt, dog således at hvert

Medlem kun repræsenterer 1 stemme ud over sin egen.

Referat af mødet skrives i Laugsprotokollen.

§ 8             Regnskab:

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet udskrives af laugsrådet og revideres af den valgte revisor.

§ 9             Laugets opløsning:

Laugets opløsning kan kun vedtages af 2 på hinanden følgende laugsmøder med valg, med mindst 21 dages mellemrum, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for.

I tilfælde af opløsning skal laugets travalje (Storbåden fra Georg Stage) overdrages til Spejdercentret på Thurø.

Øvrige aktiver skal tilfalde en lokal beslægtet forening eller institution, der beskæftiger sig med ældre sejlførende skibe.

Vedtægterne er revideret den 6. oktober 2004 ved et ekstraordinært laugsmøde med valg.