Internt reglement

 

§ 1  Laugets formål er at vedligeholde og anvende laugts travalje ”THEA” så traditionelt som muligt og dermed øge interessen for vor Maritime Kulturarv – for såvel medlemmer som publikum – til lands, til vands og i luften.

§ 2 Foruden styrkelse af medlemmernes fysiske tilstand ved afsyngelse af traditionelle Sea Shanties påhviler det dem i øvrigt så vidt muligt at ro i takt, undgå pinlige optrin og til enhver tid at se ud som om de nyder det.

§ 3 Som medlem optages enhver der efter solosang på agterstavnen kan stå inde for oven-stående og er anbefalet af et laugsmedlem.

§ 4 Alle medlemmer har pligt til at sætte sig grundigt ind i dette reglement samt i vedtæg-terne og rette sig derefter.

§ 5 Alle medlemmer har ret til – efter den officielle medlemsliste – at sammensætte en besætning bestående af min. 5 mand, og max. 11 mand til en sejltur, når vejr, vind og proviantbeholdningen tillader det. En besætning kan endvidere sammensættes af venner og familie under forudsætning af, at mindst ét besætningsmedlem er medlem af lauget, og at dette medlem fører ”THEA” under betryggende forhold og ansvarlighed og i øvrigt bestræber sig på at efterleve § 2.

 

§ 6 Enhver besætning kan frit disponere over ”THEA” den pågældende dag indtil mørkets frembrud med mindre anden aftale foreligger.

 

§ 7 Montering af påhængsmotor – eller forsøg herpå – er på det strengeste forbudt og vil mindst medføre en betragtelig mulkt.

 

§ 8 Inden hver sejlads påhviler det medlemmerne at efterse at alt reglementeret udstyr er ombord.

 

§ 9 Det indskærpes at hver besætning vælger en skipper ud fra et skøn om, hvem der måtte være i besiddelse af fornøden sejlkyndighed. Denne har kommandoen, overblik, over- eller underbid og udsyn, og dennes anvisninger skal til enhver tid efterkommes – også un-der hensyntagen til § 2.

 

§ 10 I tilfælde af indeblæsning eller anden form for forsinkelse af hjemkomsten skal et med-lem af Laugsrådet kontaktes for evt. assistance, tilkaldelse af hjælp eller blot en orien-tering om situationen.

 

§ 11 Såfremt årer, sejl eller andet løsøre der tilhører Svendborg Travaljelaug bortkommer, knækker, stjæles eller brænder må det medlem, som har effekten i sin varetægt er-statte det tabte, således ar ”THEA” så vidt muligt altid er sejlklar og til medlemmernes disposition.

 

§ 12 Skipper skal inden afgang udfylde kortfattet sejlads- og besætningsliste og efterlade denne i plasticlommen på broen.