Ramblaen

Den Maritime Oplevelses Rambla

 ”Ordet Rambla er arabisk og betyder en stærk strøm.
Begrebet bliver brugt om en vigtig vej eller et strøg,
der går gennem et område. Den bedst kendte rambla
er La Rambla i Barcelona, der er byens hovedstrøg.”

Maritim rampla oversigt

Udgangspunkt for Projektet ”Svendborg Maritime Oplevelses Rambla” er etableringen af en oplevelsesrambla på kajanlægget langs den offentlige sti ved ”Mudderhullet” – videre over pladsen v. færgerne til Ærø og Hjortø til ”Nokken” v. Maritimt Center videre ad Honnørkajen til Frederiksøen og langs Jessens Mole.

Træskibsbroen og det øvrige havneanlæg i Mudderhullet har med sin unikke beliggenhed været samlingssted for træskibene og det maritime foreningsliv gennem generationer.

Det er repræsentanter for disse foreninger, der har dannet den arbejdsgruppe, som skal føre projektet ud i livet. Svendborg Maritime Oplevelses Rambla tænkes drevet af en bestyrelse bestående af repræsentanter for alle foreninger langs Ramblaen, Foreningen Caroline S, lokale beboere og Maritimt Centers Leder.

Rambla1Den Maritime Oplevelses Rambla placeres i et område af havnen, der har sin helt egen historie. Det et område med mange skalaer: De store haller – De små huse med haver ned til den historiske havn, der i folkemunde kaldes Mudder-hullet – Træskibsbroen – Pladsen ved færgelejerne for Hjortø- og Ærøfærgen – Maritimt Centers markante bygning – Nokken for enden af Maritimt Center mod Sundet – Honnørkajen – videre mod Frederiksøen – ad Jessens Mole – mod Havnekontoret og trafikhavnen.

Som et amfiteater ligger området med byen hævet over terrænet på den ene side og Sundet og kysten på den anden, og de rum der er skabt, vil blive udnyttet af Ramblaen.

XX

AKTIVITETER

VÆRKSTED, DEPOT OG UNDERVISNINGSLOKALE
Etableres i hjørnet af parkeringspladsen mod Mudderhullets jollehavn, hvor de 2 foreninger Svendborg Travaljelaug og Sydfyns Smakkelaug har etableret deres landlige aktiviteter på og omkring ”Den Røde Plads.”

MINI – REBERSLAGERBANE

På den transportable mini – reberbane kan besøgende få en oplevelse af tidligere tiders traditioner og på egen krop fornemme en epoke, der ligger langt fra vor tids forbrug-smid-væk-kultur.

Op til 10 børn kan af en professionel rebslager lære at slå deres eget reb, og derefter viderebearbejde det i undervisningslokalet

ARBEJDE OG ENERGI

På en enkel og illustrativ måde vises, hvordan man ved brug af mindre kraft kan løfte større mængder. Hver sæk indeholder 25 kg sand.

– Ved anvendelse af en blok skal man brug en kraft på 25 kg for at løfte sækken.

– Ved hjælp af en enkelt talje halv så megen kraft

– Og ved en dobbelt talje reduceret den nødvendige kraft til en tredjedel.

Nedenstående billede er fra Sverige. I Svendborg laver vi opstillingen så den får et mere maritimt præg.

Rambla21

DANNEBROG & SIGNALFLAG

På en planche fortælles Dannebrogs historie med vejledning i flagets brug. På planchen præsenteres også De Internationale Signalflag, som tidligere blev benyttet til at kommunikere skibene imellem eller med land.

På et cementfundament fastboltes en mønt – teleskopkikkert , som benyttes til at aflæse de signalflag , som ophænges på flagstangen på ”Gasværkskajen.”

flag

RÅ FRA GEORG STAGE

Ved Sejlskibsbroen (jollebroen) opsættes en rå svarende til en af råerne på skoleskibet Georg Stage. Råen fastgøres på en mastestump således at den kun er ca. en meter over terræn. Meningen er at børn og barnlige sjæle skal kunne prøve kræfter i riggen.

REBERBANEN

I sidste århundrede havde Svendborg adskillige reberbaner, hvor der blev slået reb til de mange træskibe. Den Selvejende Selvejende Institution Rebslåeriet , der hidtil har holdt til i Troense stiller nu sit udstyr til rådighed for Svendborg Maritime Oplevelses-Rambla.

Reberbanens længde bliver 110 m og bredden 1½ m, således at det bliver muligt at slå en hel kvejl. Reberbanen kan opstilles lejlighedsvis på Havnepladsen foran Havnepakhuset eller på Honnørkajen.

Reberbanen fra Troense er installeret i en skurvogn, og blev i sin tid kørt rundt i hele landet med en traktor. Det er planen at istandsætte skurvognen som indeholder maskiner og udstyr. Banen bliver således igen mobil og vil kunne opsættes både på Honnørkajen og på Havnepladsen. Til den mobile bane anvendes 18 modificerede murerbukke. Det er planen at opstille banen et par gange årligt (eksempelvis til Æbleræs), og når banen kan indgå i et af Maritimt Centers erhvervsarrangementer. Banen vil kunne generere en mindre indtægt, som kan finansiere driften og finansiere driften af mini-reberbanen.

Etableres der på et tidspunkt et maritimt oplevelsescenter på Baagøe & Riebers Plads, vil det være oplagt at opbevare reberbanen dèr.

rebslageri

PAVILLON PÅ ”NOKKEN”

På kanten mellem træskibshavn og honnørkajen midt på ”Nokken” foran Pakhuset mod Sundet forestiller arbejdsgruppen sig, at der kunne opstilles en pavillon. Bygge- og Anlægsfonden er kontaktet med henblik på at yde konsulentstøtte.

Eksempel: FORMIDLING OMKRING SKIBSTYPER OG DET BEVARINGSVÆRDIGE HAVNEPAKHUS

Ved Jollebroen, Sejlskibsbroen og ved Havnepakhuset og Honnørkajen vil vi formidle omkring de fartøjer man ser på stedet.

Ved jollebroen fortælles historien om de små smakker der blev brugt i Øhavet. Ved Sejlskibsbroen skal historien om de lastførende træskibe fortælles og ved Honnørkajen (Havnepakhuset) vil vi fortælle historien om coastertrafikken, og om Havnepakhusets brug. Der opsættes informationstavler de nævnte steder.

Havnepakhuset er et af de bedst bevarede pakhuse i Danmark og bør fortælle historien om tiden hvor det fungerede som DFDS’s pakhus og var fyldt med va-rer, der blev fragtet af skibe som coasteren Caroline S. Da Havnepakhuset er bevaringsværdigt bliver plan-cher og tavler lavet på en måde så de ikke skæmmer huset.

Som en del af formidlingen ved Havnepakhuset bliver den lidt kedelige gråblå facade (køkkenporten) udsmykket med trompe l’oeil (øjenbedrag). I Svendborg har vi en gruppe af malere der er specialiseret i at lave øjen-bedrag. Ideen er, at når køkkenporten er åben kigger man ikke på en gråblå væg fra nutiden men ind i det gamle pakhus, som er fyldt med tønder, sækkevogne, kasser osv.